Klim Fjordholme


HOLMEGÅRD.

Klim Fjordholme,

Alvejen 362

9690 Fjerritslev.


Tuschtegningen af gården er formentlig fra sidst i 1940erne, hvor tegneren, han hed muligvis Guldberg, cyklede rundt og tegnede alle ejendomme i Han Herred. Havde en ejendom ikke et navn, så fandt ejeren på et navn, så navnet kunne fremstå under billedet med flotte gotiske bogstaver. 

Det er uvist, hvornår gården fik navnet Holmegård. 

Nedenstående oplysninger om Holmegårds historie stammer dels fra Historisk Årbog for Thisted Amt 1964 og dels fra oplysninger nedskrevet i 1992 af Kristian P. Thomsen, barnebarn af Lars Peter og Maren Kirstine Thomsen, (født 20. 4. 1919 – død 20. 4. 2000) samt fra Harry Mikkelsens søn, Hans, og fra en af de seneste ejere, Børge Nielsen. 

Oplysningerne er indsamlet og redigeret af Betty Sørensen, Odense (betty-rudolf@mail.dk) og videregivet til Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev i 2012. Tuschtegningen af Holmegård er overdraget til arkivet i 2012 af Anny Marie Pedersen, Billund, ( født 12.3.1953 ), oldebarn af Lars Peter og Maren Kirstine Thomsen, som startede opførelsen af gården. 

Opførelsen af gården startede omkring 1870. Lars Peter Thomsen (født 5.3.1841 – død i 1915) tjente i Grishauge, Klim Odde og blev kæreste med Maren Kirstine Nielsen (født 6.4.1837 – død 26.9.1907), der tjente i Oddeled. Da de giftede sig købte de et jordareal fra hver af de to gårde, og fik på den måde en ejendom på Klim Fjordholme. 

De opførte i hast en læ hytte af ilanddrevne brædder belagt med fladtørv og med tag af lægter og rør. Der boede de mens byggeriet af stuehus og udhus stod på. 

I Grishauge var man på samme tid i gang med at bygge en ny lade. Lars P. Thomsen købte materialet fra den gamle lade, hvis tømmer var af egetræ, og af dette opførtes gårdens udhuse. 

Besætningen bestod i starten af en ko, en stud samt nogle får. Senere også en hest Lars P. Thomsen fik arbejde ved opførelsen af dæmningen ved Bygholm Vejler, hvor en mand med skovl og trillebør fik en dagløn på 2 kr.. På et marked ved Manstrup gav han en specie (ca. kr. 4,- ) i bytte for en hest. Når han stillede med et hestekøretøj, kunne han køre jord og græstørv til dæmningen, og derved steg hans dagløn til kr. 8,-. Det var rigtig mange penge dengang. 

Som tiden gik, blev bygninger og besætning udvidet betydeligt. 

Ægteparret fik 5 børn, hvoraf det ene barn døde som lille. 

I 1883 byggede Lars Peter Thomsen et vognskur, hvor der blev indrettet en skolestue i den ene ende. Holmegård kom således til at danne rammen om egnens første skole. 

Da Lars Peter Thomsen i 1898 ikke længere havde skolesøgende børn forlangte han kr. 100,- årligt i husleje for skolestuen, hvilket sognerådet fandt helt uacceptabelt. Kommunen opførte derfor selv omkring århundredskiftet en skole med tilhørende landbrug på Klim Fjordholme. Den gamle skolestue blev efterfølgende brugt som tømrerstue på gården. 

I 1910 blev ejendommen overdraget til sønnen Johan Peter Thomsen (født 13.4.1881 – død 5. 1. 1961). Han skaffede sig en husholderske, Kirstine Nielsen (født 30.11.1891 – død 5. 1. 1968) De giftede sig hurtigt, da der var barn i vente. Ægteparret fik to døtre og en søn. 

Gården var forsynet med en vindmølle. Møllen væltede i en storm i 1922, men der blev hurtigt opført en ny vindmølle på gården. 

I 1925 blev der indlagt telefon på gården. Det var den eneste telefon på egnen, så telefonen fungerede i flere år som en slags fælles telefon, som blev brugt af alle på egnen. 

Da skolens landbrug på et tidspunkt blev nedlagt købte Johan Peter Thomsen jorden. 

I 1931 opførtes en nord fløj som blev indrettet til hønsehus, maskinhus samt WC. På det tidspunkt vist nok egnens eneste af slagsen. Et rum på 1 kv. m. med en kasse med låg, hvorunder der stod spand. Gamle aviser blev brugt som toiletpapir. 

Samme år blev der købt en selvbinder og i 1933 blev der købt en radsåmaskine. 

I 1949/50 blev der installeret elektricitet. Da ingen af Kirstine og Johan Peter Thomsens børn ønskede at overtage gården, blev gården 1. juli 1950 solgt til to svogre fra Strandby i Himmerland, Jens Andersen og Bøgh. Pris kr. 63.000,-. Besætningen bestod da af 11 malkekøer + ungkreaturer, samt 10 heste og 20 får. 

I 1957 overtog Harry Mikkelsen gården for kr. 37.000,- Prisen skal ses i sammenhæng med, at Harry Mikkelsen overtog gården udelukkende med jord og bygninger. Uden nogen form for besætning, og uden redskaber af nogen art. 

Harry Mikkelsen drev gården indtil 1975, hvor han solgte den til Børge Nielsen for 625.000 kr. Der er lidt usikkerhed om det var 625.000 eller 675.000 kr Kristian P Thomsen, født 20.4.1919 – død 20.4.2000, søn af Kirstine og Johan Peter Thomsen oplyser i sine notater fra 1992 at gården efterhånden er udbygget og moderniseret til et moderne landbrug med 85 malkekøer, 50 ungkreaturer, en del kalve samt en pony hest. 

Børge Nielsen drev gården indtil 2011. Besætningen var da på 110 malkekøer, og han havde købt mere jord, bl.a. naboejendommen Alvejen 368, så det samlede areal var på i alt 130 hektar. Ejendomsvurderingen 2011 var 16.400.000 kr. 

Gården ejes nu af John Korsgaard Klit.

Holmegård fik egnens første selvbinder i 1931

(Kilde: Konstance Larsen, Ranum)


Stine og Peter Thomsen, der ejede Holmegård fra 1911 til 1950.

Kilde: Anny Marie Pedersen, Billund.


Ellen og Børge Nielsen, der ejede Holmegård fra 1975 til 2011.

Billedet er fra 1988.

Copyright © 2012.