Klim Fjordholme

Fjerritslev Avis udkom første gang d. 1. april 1899. Avisen præsenterede sig selv således:

1. April 1899.

Ærede læsere!

Det har sikkert for adskillige ofte været følt som et Savn, at Han Herrederne ikke har haft noget lokalt Blad.  Siden vi har faaet Jærnbane fra Aalborg til Fjerritslev er der i flere Retninger sket store Fremskridt, og navnlig er da Fjerritslev som Endestastation vokset betydelig.

Her findes saavel Købmænd som Haandværkere i alle Brancher, her er bygget saavelalmindeligt Sygehus som Epidemisygehus. Distriktlægeembedet er flyttet hertil, ligesom Apoteket, og med hensyn til Herredskontoret, er det kun et Tidsspørgsmaal, naar ogsaa dette bliver flyttet herover, endvidere har Byen sin egen Bank o.s.v. Men ikke alene Fjerritslev har gjort store Fremskridt, ogsaa omkring i de øvrige Stations- og Landsbyer i Han Herreder, saasom Skovsgaard, Aggersund, Klim og V. Thorup findes mange temmelig betydelige Forretninger.

Det er derfor naturligt, om disse Byer kunne ønske at have et lokalt Blad, om ikke for andet, saa for Avertissementernes Skyld. Det er nu Meningen med Fjerritslev Adresseavis at gøre et lille Forsøg paa at afhjælpe dette Savn.

Bladet vil foreløbig kun udgaa en gang om ugen og vil, som det fremgaar af Navnet, hovedsagelig indeholde Avertissementer, dog vil det ogsaa bringe lokale og enkelte andre Nyheder af almindelig interesse. Fjerritslev Adresseavis er upolitisk, og dets Spalter vil stadig staa aabne for forskellige Indlæg, Stemmer fra Publikum o.s.v.

Fjerritslev Adresseavis vil blive uddelt næsten overalt i Fjerritslev, Aggersund, Bonderup, Klim, V. Thorup, Vust og Skovsgaard postdistrikter samt i en stor Del af Brovst, Halvrimmen, Løgstør og Bjærget, det vil derfor egne sig udmærket til at avertere i.Copyright © 2012.